על סדר היום

זיופי קולות- בחירות חוזרות?

האם זיופי קולות מחייבים בחירות חוזרות?

השיקול היחיד אשר אמור להדריך את הבוחר הוא טובת הציבור. ובלשון חכמים "שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים ולתקנת העיר וילכו אחר הרוב הן לברור ראשים (=לבחור מנהיגים), הן להעמיד חזנים, הן לתקן כיס של צדקה, הן למנות גבאים" (תשובות מיימוניות קנין סימן כז, מובא ברמ"א, חושן משפט, סימן קסג). וכך כתב הרב חיים דוד הלוי: "כל חברי האסיפה הבוחרת ידעו שמצפונם חייב להיות נקי וטהור בשעה שיתייחדו עם עצמם בתוך הקלפי... כי התעמולה וההסברה הם לגיטימיים בהחלט, במידה ובאים לשכנע את הבוחר בתום ויושר, ובוחר ששוכנע באמת ובתמים בדברי ההסברה והתעמולה, רשאי הוא להצביע כן."

 כאשר ישנם ראיות לזיוף תוצאות בבחירות או לזיוף מסמכים שאפשרו הצבעה שלא כדין, האם הדבר משפיע על הליך הבחירות כולו ויש צורך לשוב ולקיים בחירות חדשות?

 

א.  השתתפות בבחירות

ישנו עניין גדול להשתתף ולהשפיע על בחירת מנהיגים במדינת ישראל. חלק ממצוות מינוי מלך זה להעמיד שלטון ראוי במדינת ישראל. וכך כתב הרב עובדיה יוסף בשם הרב קוק:

בזמן שאין מלך בישראל, חוזרים כל משפטי המלוכה בכל מה שנוגע למצב הכללי של תושבי ארץ ישראל, אל העם השוכן בתוכה, והממשלה הנבחרת על ידו יש לה כל דיני מלכות. הוא הדין לממשלה שיש לה בית נבחרים ומחוקקים, אף על פי שאינם מעוטרים בעטרת מלוכה, דינם דין גמור בעניני המדינה, ושייך בהם הכלל דינא דמלכותא דינא, וכן הדין לגבי מדינת ישראל שאזרחי המדינה בוחרים בכנסת" (שו"ת יחוה דעת חלק ה סימן סד)

 

ב.  טוהר הבחירות

השיקול היחיד אשר אמור להדריך את הבוחר הוא טובת הציבור. ובלשון חכמים "שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים ולתקנת העיר וילכו אחר הרוב הן לברור ראשים (=לבחור מנהיגים), הן להעמיד חזנים, הן לתקן כיס של צדקה, הן למנות גבאים" (תשובות מיימוניות קנין סימן כז, מובא ברמ"א, חושן משפט, סימן קסג).

וכך כתב הרב חיים דוד הלוי:

"כל חברי האסיפה הבוחרת ידעו שמצפונם חייב להיות נקי וטהור בשעה שיתייחדו עם עצמם בתוך הקלפי... כי התעמולה וההסברה הם לגיטימיים בהחלט, במידה ובאים לשכנע את הבוחר בתום ויושר, ובוחר ששוכנע באמת ובתמים בדברי ההסברה והתעמולה, רשאי הוא להצביע כן."

חוק המפלגות, התשנ"ב-1992, אוסר הבטחת טובות הנאה או מתן שוחד והצעתו כדי להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מלהצביע (סעיף 28(א)(3) ו-(8) לחוק). העונש על עברה זו הוא שנת מאסר.  החוק הישראלי הקובע שמתן שוחד בהליכי בחירות יש בו משום עברה תואם את המשפט העברי.

 

ג.  זיוף תוצאות בחירות

      1.  בדיקת המידע

המידע על זיוף בבחירות חייב להיבדק בכלים משפטיים. החל מעדים אשר אינם נוגעים בדבר, וכלה בראיות נסיבתיות אשר יוצרות אומדנה ברורה (תשובת הרא"ש סח, כג וכשיש צורך ישנה סמכות לשלטון לחרוג מדיני ראיות של תורה- חתם סופר אורח חיים סימן רח- רשות ביד המנהיגים לענוש וכל מלך במשפט יעמיד ארץ והמלך וסנהדרין יראו לפי המקום ולפי הזמן). כגון גילוי תעודות מזויפות ואמצעי זיוף אצל אחד מהצדדים.

      2.  בחירות חוזרות

במידה והתברר על קלפי מסוימת שהיה שם שימוש בתעודות מזויפות, אזי הקלפי באותו מקום פסולה ואין להסתמך עליה. (על פי שו"ת חתם סופר חלק ה חושן משפט סימן קס). במצב זה על ועדת הבחירות לבדוק מה היא מידת ההשפעה של הקלפי הזו ביחס למספר הקולות הכשרים באותו מקום.

אם יתברר שבכול מקרה לא ישתנו התוצאות אזי אין צורך לעשות בחירות חוזרות [1]. במידה ולועדת הבחירות יש כוח על פי חוק לבטל את הבחירות במצב זה, יש להחלטה זו משמעות ותוקף הלכתי [2]. (חתם סופר שם – "אפילו אם יהיה מקבלי השוחד מעטים ויישארו לו רוב דעות שלא קבלו שוחד... על כן בטל כל המעשה ההוא ואפילו הנוטל שכר לדון דיניו בטלים משום קנס דרבנן, כל שכן מי שלקח שוחד")

 

מסקנות:

א. הצבעה בבחירות חשובה ומשפיעה על ההנהגה אשר לעניינים מסוימים יש לה מעמד של מלכות.

ב. אסור בשום אופן להטות את תוצאות הבחירות אף למי שמשוכנע שיש בכך תועלת רוחנית.

ג. אין לסמוך על שמועות בדבר מרמה בבחירות אלא לבדוק את המידע בכלים משפטיים.

ד. במידה ואכן התברר שהיה מעשה מרמה יש לבטל את התוצאות באותו מקום בלבד.

ה. במידה וועדת הבחירות החליטה לפסול את כל הבחירות , הדבר מחייב אף לפי ההלכה.

 


 

[1] בתשובה מבואר שרק בגלל שהייתה השפעה לניתנת השוחד ניתן לבטל את כל הבחירות. ומההשוואה של חת"ס להלכות דיינים ניתן ללמוד שכמו ששם אחד אומר איני יודע בטל ההרכב, ואף שיש רוב נגדו , משום שאפשר שהשלישי ישכנע אותם (סמ"ע סימן יח ס"ק ד). אף כאן רק אם ישנה משמעות לקולות שנפסלו יש לבטל את כל הבחירות.

[2] על דעת כן התקיימו הבחירות וכן רשות יש לשלטון להחליט לגדור את הפרצה באופן זה כפי שהובא לעיל.